ПРАЙШЛА ВАЙНА

 

Прайшла вайна… Сямiдзесяты год
Пад мiрным небам прачынаецца Айчына,
Але нiколi не забудзе наш народ –
Забыцца пра такое немагчыма,
Як чорнаю чумою на зямлю
Налецела раз,юшаная зграя,
Бяду унясла у кожную сям,ю,
Зацмiушы небасхiл сабой да краю.
Гарэлi хаты, вескi, гарады,
Таптау фашыст палеткi цяжкiм ботам.
Нам за чатыры доугiя гады
Далася перамога кроу,ю з потам!
Бязмерным подзвiгам сыноу тваiх, салдат,
Адданай працаю ад ранку i да ранку,
Адолен быу фашысцкi супастат!
Хвала табе, краiна – партызанка!
Дауно прайшла Вялiкая вайна,
Ды аддаецца горыччу палынi
У сэрцах нашых зноу i зноу яна,
Звiняць аб ей штодзень званы Хатынi!
Гучыць набат – нашчадкам напамiн
Аб вогненным мiнулым лiхалеццi:
«Жывiце людзi, беражыце мiр!
Яго найлепш няма у белым свеце!»